Propozimi i të rinjve nr.3 për Komunën e Karbincës

Themelimi i një organi komunal të të rinjve – këshilli rinor lokal

 

Problemi:

Të rinjtë duhet të përfshihen në vendimet e Këshillit të komunës së Karbincës. Krijimi i kushteve për pjesëmarrjen e të rinjve në punën e përgjithshme të Këshillit, duke stimuluar kreativitetin, proaktivitetin dhe guximin e të rinjve, dhe kështu vetëdijen se ideja e tyre mund të nënkuptojë ndryshim.
 

Propozim:

Duke krijuar një organ komunal të të rinjve që do të jetë në funksion të të rinjve dhe nevojave të tyre, zëri dhe nevojat e të rinjve në komunë do të dëgjohen. Kjo do të forcojë kapacitetet rinore të shoqatës rinore në nivel lokal, njëkohësisht njohjen e tyre nga bashkia. Duhet të sigurohet një ambient në ndërtesën komunale për këshillin lokal të të rinjve.

Krijimi i një këshilli lokal rinor është një detyrim ligjor sipas Ligjit për pjesëmarrjen e rinisë dhe politikat rinore për secilën vetëqeverisje lokale.