Propozimi i të rinjve nr.4 për Komunën e Shtipit

Qendër rinore

 

Problemi:

Në komunën e Shtipit për momentin nuk ka hapësirë adekuate për të rinjtë, ku ata do të merrnin mbështetje dhe trajnime për rritjen dhe zhvillimin personal dhe përfshirjen e tyre në komunitet me shërbime vullnetare të organizuara nga vetë të rinjtë.
 

Propozim:

Hapja e një qendre kulturore rinore në Shtip, e cila mund të funksionojë brenda Shtëpisë së kulturës “Aco Shopov”, dhe do të ofrojë aktivitete kulturore, edukative dhe argëtuese për të rinjtë. Qendra të tilla duhet të ekzistojnë në të gjitha njësitë e vetëqeverisjes lokale, dhe ato janë të detyruara të sigurojnë kushte cilësore për të paktën një qendër rinore në territorin e saj. Krijimi i një qendre të tillë rinore nënkupton sigurimin e burimeve minimale financiare për funksionimin e saj nga njësia e vetëqeverisjes lokale.

Të rinjtë do të jenë në gjendje të vijnë në qendër, të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme programore ose të krijojnë aktivitetet e tyre. Në të njëjtën kohë, ata do të jenë në gjendje të vetëorganizohen, të shoqërohen dhe të përdorin burimet në dispozicion. Në atë mënyrë, ata do të zgjerojnë rrethin e tyre shoqëror, do të fitojnë aftësi organizative dhe do të frymëzohen nga njëri-tjetri.