Propozimi i të rinjve nr.3 për Komunën e Shtipit

Ndriçimi rrugor me energji diellore

 

Problem:

Ka pjesë të qytetit që nuk janë mjaft ose nuk janë aspak të ndriçuaraë. Në disa vende, ndriçimi i rrugëve shpesh nuk funksionon. Duke vendosur panele diellore do marrim dritë të qëndrueshme dhe konsum më të ulët.
 

Propozim:

Instalimi i ndriçimit diellor në rrugë për të ndriçuar vendet në qytet ku nevojitet më shumë dritë, në një mënyrë që është e qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin. Kjo do të përmirësojë dukshmërinë dhe sigurinë e rrugëve gjatë natës dhe do të krijojë një praktikë të mirë për kujdesin ndaj mjedisit.