IDETË NË KËTË FAQE INTERNETI VIJNË DREJTPËRDREJTË NGA TË RINJTË, SI ZGJIDHJE TË TYRE PËR PËRMIRËSIMIN E KOMUNITETIT.
PËRMES VOTIMIT PUBLIK NË KËTË FAQE U ZGJODHËN PRIORITETET PËR ÇDO KOMUNË TË CILAT DO TË DORËZOHEN NË ORGANET E ZGJEDHURA TË VETËQEVERISJEVE LOKALE.