Propozimi i të rinjve nr. 3 për Komunën e Tearcës

Këshilli rinor lokal

 

Problemi:

Komuna e Tearcës si dhe disa nga komunat tjera rurale në rajonin e Pollogut nuk kanë krijuar këshilla rinore lokale, edhe pse ky është një obligim ligjor i çdo komune. Në vitin 2015, me iniciativën e Qendrës për arsim dhe zhvillim – Tearcë, u krijua një këshill i tillë rinor, por pas zyrtarizimit, ky organ nuk funksionoi, dhe të rinjtë sot nuk kanë këshillin e tyre.
 

Propozim:

Themelimi i një këshilli lokal rinor në Komunën e Tearcës. Përmes një organi të tillë, të rinjtë nga nëntë vendbanimet në Komunën e Tearcës do të kenë përfaqësuesit e tyre, dhe idetë dhe zërat e tyre do të dëgjohen nga vendimmarrësit në komunë. Të rinjtë, organizatat e shoqërisë civile, aktivistët nga komuna duhet të përfshihen në këtë proces, dhe përfaqësuesit e komunës duhet ta marrin seriozisht këtë detyrim dhe të ofrojnë burime dhe hapje për këshillin rinor.
Duke zgjidhur këtë çështje, të rinjtë dhe nevojat e tyre do të paraqiten në nivel lokal dhe rekomandimet e tyre do të arrijnë drejtpërdrejt në bashki. Këshilli rinor duhet të jetë zëri i të rinjve në Tearcë. Këshilli rinor lokal, së bashku me organizatat lokale, mund të zbatojnë aktivitete të ndryshme që do të kontribuojnë në zhvillimin rural. Këshilli rinor duhet të ketë ambientet e veta për kryerjen e aktiviteteve, takimeve dhe ngjarjeve.