1. Mjedis më të pastër

2. Itininerar dhe më shumë linja

3. Më shumë kulturë

4. Qendra rinore në më shumë lokacione

5. Parqe të gjelbëra dhe për rekreacion

6. Infrastrukturë me akses

7. Përmirësimi i kushteve në shkollat

8. Zhvillim i kapaciteteve industriale