1. Pastrimi i deponive të paligjshme

2. Transporti midis Shtipit dhe Karbincit

3. Themelimi i një këshilli lokal rinor

4. Ndriçim më i mirë rrugor

5. Shteg për këmbësorë dhe rekreacion

6. Qendër rinore