1. Алтернативно кино

2. Велосипедска патека

3. Соларно улично осветлување

4. Младински центар

5. Пошумување на градските ридови

6. Општинско младинско тело

7. Парк и игралишта во населбa „Суитлак“

8. Поголема безбедност во училиштата